Teksti suurus:
A A A

Kirde maakaitseringkonna teekond õppusele „SIIL 2015“

29.04.2015
01.09.2013 saabub postkasti kiri, ma pean koos major Vahur KASEMETSA´ga osalema planeerimisel.
Kokkusaamine 05.09.2013 Jõgeveste sillal. Selline oli siis see algus.


 
Mis siis ikka, kui nii, siis peab kiirelt tegutsema. Aega jääb iga päevaga vähemaks. Viisime läbi suht tiheda ja tõsise planeerimisprotsessi koos staabiharjutustega ning osalesime veel lisaks MKPS-ga ning kompaniiülematega 2.jalaväebrigaadi õppustel, harjutustel nii maastikul, õppeklassides ja matkekeskuses.
Ja siis õppusele Kevadtorm 2014. Kirde maakaitsepataljon koosnes siis selliselt, et pataljoni staabi koosseis oli enamalt-jaolt komplekteeritud Kirde malevate tegeväelaste baasil ning kaasati lisaks Lääne- ja Pärnumaa malevate tegevväelasi. Allüksused panid välja lõuna maakaitseringkonna malevad siis nii, et Tartu malev pani välja staabi- ja tagalakompanii ning lahingkompanii. Võru ja Sakala malevad panid samuti välja lahingkompanii ning Valga ja Põlva malevad panid välja kergejalaväekompaniid. KT14 esimesel päeval kui pataljon oli määratud vastutusalal, siis personaliülem teatas, et meie koosseisu number on 666.
KT14 osaleti siis kaitseväe õppuse raamistikus ning peamine koostöö oli koos 2. jalaväebrigaadiga. Õppuse järgselt anti KL ülema poolt hinnanguks rahuldav kuna suudeti määratud ülesandeid täita ning esmakordselt lahendati neid vastloodud riigikaitsearengukava lähtepunktide põhiselt. Kaitseliidule määratud õppuse ala oli suur. Seetõttu esines ka olukordi, kus ei suudetud vastast piisavalt aeglustada mida raskendas asjaolu, et oli tegemist ka mitmepalgelise vastasega ning ka professionaalidega. Scoutspataljon, Kalevipataljon, liitlased Lätist, Leedust, Inglismaalt ning Ameerikast. Kuna vastase tegevuses võis eeldada kiiret edasiliikumise tempot, siis maakaitse plaan oli rajatud peamiselt kaitsekeskustele, mis ka ostusid effektiivseks ning täitsid oma eesmärki. Eriti edukaks osutusid kaitsekeskustes tegevused 90mm tankitõrjekahuri rühmadega ning sellega võideti tagasi esimeses faasis ära antud aeg, mis oli ka aktsepteeritud risk. Seejärel 2. jalaväebrigaadile lahingvastutuse üle andmine, mis läks üsnagi sujuvalt kuna maakaitsepatlaljoni allüksustel oli ka lahinguõnne.
Järgnevalt täideti brigaadi külgjulgestuse ülesanner, mille tätimine ostus suuresti ka võimalikuks tänu õppuse alal olnud looduskaitse ala tõttu. Ja sellega nn esmased „tõkked“ saidki ületatud, st õppus lõppes Kaitseliidu ülema rivistusega ning kiitvate sõnadega.
Seejärel suvi, puhkused ning SIIL 2015 planeerimisega alustati kirde maakaitseringkonna staabi poolt juba 2014.a. augusti viimastel päevadel. Selleks siis viidi läbi planeeritud õppused-staabiharjutused. Algus loodi KiMKR kaardiharjutusega „GÜRSA“, mille eesmärk oli siis treenida KiMKRS lahingkäsu koostamisel. Seejärel MAPEX „EEFA“, kus KiMKR põhitegevus oli juhtida kõrgema üksusena staabiharjutuse läbiviimist, treenida operatsioonikäsu andmist. Samas KiMKPS põhitegevus oli koostada operatsioonikäsk, mis on taktikaliseks aluseks maakaitsepataljoni allüksuste treenimiseks määratud õppuste tsükklis. Siis MAPEX „MAMBA“ eesmärgiga õpetada/treenida kompanii ülemaid/juhtkonda lahingukäsu koostamisel. KiMKP kompanii juhtkonna põhitegevuseks oli koostada lahingukäsk, mis on taktikaliseks aluseks rühmade treenimiseks. Kogu harjutuste tsükkel lõppes siis CPX „KOBRA“ läbi viimisega, kus harjutati maastikul lahingujuhtimist, sideprotseduure, kontrollida liikuvate-juhtimispunktide kasutamisoskust MKPS ja kompaniide tasemel.
Ettevalmistused saidki läbi ning õppus SIIL 2015 Kirde maakaitseringkonnas viiakse läbi Lääne-Virumaa-Ida-Virumaa ja Jõgevamaa maakondade ristumispunkti lähedasel alal, kus siis Kirde MKR raamistikus osalevad Alutaguse ja Viru malev lahingkompaniid, Järva, Tallinna ja Jõgeva kergejalaväekompaniid ning 4 maleva poolt ühiselt komplekteeritud MKRS, MKPS ja staabi- ja tagalakompanii. Lisaks sellel osaleb õppusel liitlasüksus Ameerikast. SIIL15 algab allüksuste jaoks koostegevusõppega maleva poolt määratletud aladel ning seejärel viiakse läbi MKP-le koostegevusõppus, kus peamise lahinguviisina õpitakse viivitus- ja kaitselahingute pidamist pool-kinnisel ja kinnisel maastikul. Lisaks sellele osaleb Kirde MKR malevate poolt õppusel SIIL 2015 kaks formeerimiskeskust koos formeerimispunktidega, kes samuti läbisid koostöös 1.jalaväebrigaadiga pika ettevalmistustsükkli ning samuti 4 maleva võitlusgrupid läbi viidud põhjalike ja aeganõudvate
eelnevate treeningute ja harjutustega.
Kui teha tänamatut tööd ka, siis Kirde MKR prognooside kohaselt välja tulema ca´1000 kaitseliitlast (KiMKR malevatest), kuid sellele annab meil kinnituse juba 04MAI15, kas siis kordub 666 või saame Kirde suunal parema tulemuse. Kirde maakaitseringkonna õppuse SIIL 2015 administratiivkäsk on allkirjastatud, malevate käsud, formeemiskäsud ning harjutuse administratiivkäsk "USSISABA" on välja antud. KiMKR CIMIC kooskõlastab alasid, teeb õppuse alal inimestega koostööd.
Kõik eeldused on loodud, et õppus saaks edukalt toimuda ning et kaitseliitlastel oleks ka huvitav õppus.
Kohe-kohe läheb eetrisse OPS „VESKIKIVI“, START-EX - START-EX - START-EX.


Kol-ltn Marek LAANISTO
Viru maleva pealik,
Kirde maakaitseringkonna ülem