Teksti suurus:
A A A

Kaitseliiduga liitumist mõjutavate tegurite küsitluse lühikokkuvõte

10.06.2014
 
Käesolev küsitlus viidi läbi Kaitseliidu, Naiskodukaitse ning noorteorganisatsioonide liikmete seas. Küsitluse eesmärk oli saada sisendeid Kaitseliidu värbamiskontseptsiooni põhimõtetesse - eelkõige vastuseid küsimustele, kuidas on liikmed Kaitseliidu kohta teavet saanud ning mis on mõjutanud Kaitseliidu liikmeks astuma.
 
KAITSELIIT
Kaitseliidu Peastaap
 
 
 
Kaitseliiduga liitumist mõjutavate tegurite
küsitluse lühikokkuvõte
 
 
 
Helle Jürna, Personaliosakonna arendus- ja
koolitusjaoskonna spetsialist
 
 
 
Tallinn 2014

 
sisukord
 
sisukord.. 2
SISSEJUHATUS.. 3
1.      PROTSEDUUR.. 3
2.      TULEMUSED.. 4
2.1.       Vastajaid iseloomustavad näitajad. 4
2.1.1.         Jagunemine struktuuriüksustesse kuuluvuse alusel 4
2.1.2.         Jagunemine liikmestaatuste alusel 4
2.1.3.         Vastanute osakaal koguarvudest: 4
2.1.4.         Keskmine vanus. 5
2.1.5.         Jagunemine soo alusel 5
2.1.6.         Jagunemine staaži alusel 5
2.2.       Organisatsiooniga liitumine. 6
2.2.1.         Kõige rohkem on organisatsiooniga liitumist mõjutanud tegur (vastajad said märkida ühe variandi ja lisada kommentaari). 6
2.2.2.         Liitumise kohta info saamise allikad. 7
2.2.3.         Noorteorganisatsiooni liikmete motiveeritus jätkata oma tegevust Kaitseliidus või Naiskodukaitses  7
2.2.4.         Ettepanekud, kuidas noorteorganisatsioonidest Kaitseliitu või Naiskodukaitsesse ületulemist soodustada  7
2.2.5.         Ettepanekud, kuidas motiveerida inimesi organisatsiooniga liituma. 8
2.2.6.         Kas oled oma sõpruskonnas organisatsiooniga liitumist soovitanud. 8
2.2.7.         Kas organisatsioon pakub piisavalt infot avalikkusele/ühiskonnale, et liikmeid juurde värvata. 8
3.      Järeldused ja ettepanekud. 9
 

 
SISSEJUHATUS
 
Käesolev küsitlus viidi läbi Kaitseliidu, Naiskodukaitse ning noorteorganisatsioonide liikmete seas. Küsitluse eesmärk oli saada sisendeid Kaitseliidu värbamiskontseptsiooni põhimõtetesse - eelkõige vastuseid küsimustele, kuidas on liikmed Kaitseliidu kohta teavet saanud ning mis on mõjutanud Kaitseliidu liikmeks astuma. Samuti teada saada noorteorganisatsiooni liikmete motiveeritusest liitumaks täisealiseks saamisel Kaitseliidu või Naiskodukaitsega. Oluline rõhk oli vastajate ettepanekutel noorteorganisatsioonidest Kaitseliitu või Naiskodukaitsesse liikumise parendamise kohta ning efektiivseimate värbamisallikate kohta, mille abil liikmeid organisatsiooniga liituma panna.
1.PROTSEDUUR
 
Küsitlus viidi läbi Kaitseliidu, Naiskodukaitse ning noorteorganisatsioonide liikmete liikmete seas 04.veebruarist kuni 23.märtsini 2014. a www.docs.google.com keskkonnas. Küsitluse tulemusi analüüsiti Excelis.
Küsitluses osalema kutsumiseks ning eesmärkide tutvustamiseks saadeti Kaitseliidu ülema ülesannetes olnud Kaitseliidu peastaabi ülema pöördumine kõikide Kaitseliidu liikmete poole läbi pealike, malevareferentide, personalispetsialistide kirjalistide. Lisaks jagati infot Kaitseliidu, Noorte Kotkaste ja Naiskodukaitse kodulehekülgedel. Korduvalt anti märku küsitluse toimumisest sotsiaalmeedias Facebook Kaitseliidu, Naiskodukaitse, Kodutütarde ja Noorte Kotkaste erinevate ringkondade/malevate gruppides.
Vastuseid laekus kokku 2007, millest kolm vastust kokkuvõtte koostaja puudulike andmete tõttu eemaldas (nt vanus 1 aastat, täpselt samade vastustega kaks vastust, sh kellaajaliselt ja tekstiliselt). Seega kokkuvõtte tegemisel kasutati 2004 vastust, mis on üks suurema valimiga küsitlusi, mida Kaitseliidu peastaap on läbi viinud.

 
2.TULEMUSED
2.1.Vastajaid iseloomustavad näitajad
2.1.1.Jagunemine struktuuriüksustesse kuuluvuse alusel

Jagunemine struktuuriüksusse:
  Kaitseliit Naiskodukaitse Kodutütred Noored Kotkad Kokku
Alutaguse 91 32 8 2 133
Harju 63 16 10 8 97
Järva 44 29 36 9 118
Jõgeva 57 26 14 4 101
Lääne 136 47 10 11 204
Põlva 17 18 6 3 44
Pärnumaa 154 3 9 4 170
Rapla 96 21 10 7 134
Saaremaa 84 14 15 1 114
Sakala 110 29 3 1 143
Tallinn 142 53 13 9 217
Tartu 147 43 25 7 222
Valgamaa 54 22 9 3 88
Viru 92 14 7 8 121
Võrumaa 64 15 2   81
Küberkaitseüksus 17       17
 Kokku 1368 382 177 77 2004
 
2.1.2.Jagunemine liikmestaatuste alusel
  Noorliige Tegevliige Toetajaliige Auliige
Kaitseliidus 49 1278 41  
Kodutütardes 122 48 6 1
Naiskodukaitses 8 372 2  
Noortes Kotkastes 48 27 2  
Kokku 227 1725 51 1
 
2.1.3.Vastanute osakaal koguarvudest:
 • 9,6% kaitseliitlasi Kaitseliidu liikmete koguarvust;
 • 19% naiskodukaitsjaid Naiskodukaitse liikmete koguarvust;
 • 5% kodutüreid Kodutütarde liikmete koguarvust;
 • 2,5% noorkotkaid Noorte Kotkaste liikmete koguarvust.
2.1.4.Keskmine vanus
 • Kaitseliitlaste keskmine vanus 36 aastat;
 • Naiskodukaitsjate keskmine vanus 37 aastat;
 • Kodutütarde keskmine vanus  17 aastat;
 • Noorkotkaste keskmine vanus 17 aastat.
 
2.1.5.Jagunemine soo alusel

2.1.6.Jagunemine staaži alusel
Kõikide liikmete Kaitseliidu keskmine staaž 8 aastat. Struktuuriüksuste osas on tulemused järgmised:
 • Kaitseliitlaste keskmine staaž 9 aastat (Min. paar kuud kuni Max. 24 aastat)
 • Naiskodukaitsjate keskmine staaž 6 aastat (Min. paar kuud kuni Max. 23 aastat)
 • Kodutütarde keskmine staaž 4 aastat (Min. paar kuud kuni Max. 22 aastat)
 • Noorte kotkaste keskmine staaž 5 aastat (Min. paar kuud kuni Max. 14 aastat)
41 kaitseliitlast oli märkinud oma Kaitseliidu staažiks 24 aastat ehk siis Kaitseliidu taasasutamisest alates.

 
2.2.Organisatsiooniga liitumine
 
2.2.1.Kõige rohkem on organisatsiooniga liitumist mõjutanud tegur (vastajad said märkida ühe variandi ja lisada kommentaari)

*  Näidatud on kaitseliitlaste, naiskodukaitsjate, noorkotkaste ja kodutütarde vastused kokku
 
Vastustele oli antud alljärgnevaid alternatiivseid selgitusi:
 • 2007 aprilli rahutused
 • ajateenistus
 • Eesti Vabariigi taasiseseisvumine
 • EROK
 • huvi militaarvaldkonna vastu
 • Kaitseliidu maine paranemine
 • soovist kaitsta oma kodu ja peret
 • riigikaitseõpetaja olen
 • tegevus abipolitseinikuna
 • koolis oli infopäev
 • Leo Kunnase raamatud
 • vaheldus igapäevasele
 • tulin tööle Kaitseliitu
 • eeskujuks poegadele
 • võimalus end arendada
2.2.2.Liitumise kohta info saamise allikad
*  Näidatud on kaitseliitlaste, naiskodukaitsjate, noorkotkaste ja kodutütarde vastused kokku. (vastajad said märkida mitu varianti ja lisada kommentaari)
 
2.2.3.Noorteorganisatsiooni liikmete motiveeritus jätkata oma tegevust Kaitseliidus või Naiskodukaitses
Vastused küsimusele „Kui oled hetkel noorliige Noortes Kotkastes või Kodutütardes, siis kas tulevikus plaanid jätkata..?“
  Kodutütred Noorkotkad Kokku
Kaitseliidus 38 46 84
Naiskodukaitses 60 0 60
Kodutütardes või Noortes Kotkastes tegev- või toetajaliikmena 44 17 61
ei soovi jätkata 14 7 21
Kokku 156 70 226
 
 
2.2.4.Ettepanekud, kuidas noorteorganisatsioonidest Kaitseliitu või Naiskodukaitsesse ületulemist soodustada
Sellele küsimusele pidid kõik vastajad vastama, siis vastused grupeeritult jagunesid ettepanekute järgi alljärgnevalt:
 • Korralik selgitustöö Kaitseliidu ja Naiskodukaitse kohta. Noortejuhid võiksid kuuluda Kaitseliitu või Naiskodukaitsesse, et efektiivsemalt tutvustada täisealiseks saades jätkamise võimalusi. Samuti vanuseliselt vanemaid noorteorganisatsioonide noorliikmeid kaasata Naiskodukaitse või Kaitseliidu tegevusse.
 • Rohkem ühisüritusi noorteorganisatsioonide ja Naiskodukaitse või Kaitseliiduga.
 • Teha sihipäraselt ja pidevalt reklaami koolides, sotsiaalvõrgustikes ja ajateenistuses.
 
2.2.5.Ettepanekud, kuidas motiveerida inimesi organisatsiooniga liituma
Sellele küsimusele pidid kõik vastajad vastama, siis vastused grupeeritult jagunesid ettepanekute järgi alljärgnevalt:
 • Organisatsiooni hea maine ja usaldusväärus mõtestatud ja heal tasemel väljaõppe pakkumine. Kui olemasolevad liikmed on rahul organisatsiooniga siis väga suure tõenäosusega kutsub ja meelitab liituma oma tutvusringkonnast. Positiivse kuvandi loomine, et inimesed ise jõuaksid arusaamisele, et tahavad panustada organisatsiooni tegevusse.
 • Selgitada ja tutvustada pidevalt üldsusele (riigikaitseõpetus, koolid, ajateenistus, rahvaüritused jne ) Kaitseliidu tegevusi ja võimalusi. Samuti peaks olema selge sõnum Kaitseliidu eesmärgist ja ülesandes eriti hästi peab läbi mõtlema mismoodi esitleda Kaitseliidu kui organisatsiooni kuvandit keskmisele Eesti inimesele.
 • Varustus. Liikmete hea varustus, õiged suurused vormiriieteks jms, kaasaegsed tehniline varustus.
 • Soodustused ja eelised. Kaitseliidu Kooli reklaamimine, sest liikmete arvates on seal väga head ja kasulikud kursused. Need inimesed, kes on huvitatud pidevast enesearengust siis nendele on need väga heaks võimaluseks. Soodustused liikmetele nt spordiklubide jms.
 
2.2.6.Kas oled oma sõpruskonnas organisatsiooniga liitumist soovitanud

 
2.2.7.Kas organisatsioon pakub piisavalt infot avalikkusele/ühiskonnale, et liikmeid juurde värvata.

 
 
 •  
3.Järeldused ja ettepanekud
 
Noorteorganisatsioonidest liikmete tegevuse jätkamine täisealiseks saades Kaitseliidu või Naiskodukaitse tegevuses:
 1. Korraldada rohkem struktuuriüksustevahelisi üritusi (koostööüritused, väljaõpe nt. malevapõhiseid 1-päevased võistlused segavõistkondadega KL-NKK-KT-NK). Noorkotkaid kaasata Kaitseliidu üritustele ja vastupidi. Kodutütreid kaasata Naiskodukaitse või ka Kaitseliidu üritustele ja vastupidi. Samuti korraldada Naiskodukaitse jaoskondade ja Kaitseliidu malevkondade/üksikkompaniide vahelisi üritusi. Eesmärgiks kogukonna tunde tekitamine ja omavahelise suhtluse parendamine. Samuti noorteorganisatsiooni liikmetele Naiskodukaitse ja Kaitseliidu tegevuse tutvustamine.
 2. Ülekaalukalt on organisatsiooniga liitumise ajendiks ja info saamiseks sõbrad/tuttavad. Sellest lähtuvalt, tuleb hoida ja tõsta olemasolevate liikmete rahulolu. Kõige paremaks värbamisviisiks oli ja on siiski nn „sõbravärbamine“.
 3. Kui Naiskodukaitsel on erialagrupiks „noortejuht“, siis hetkel ei ole see kaitseliitlaste seas laialt levinud ja ühe tegutsemise võimalusena välja kuulutatud. Seda saab kaaluda näiteks erialapealike loetelu ja funktsioonikirjelduste väljatöötamisel. Läbi selle oleks võimalik juurde saada ka Kaitseliidust noorteorganisatsiooni noortejuhte, kes tutvustaksid Naiskodukaitset ja Kaitseliitu.
 4. Noorteorganisatsioonide täiskasvanud noortejuhid peaksid ise olema kas Naiskodukaitse või Kaitseliidu liikmed, mis aitaks kaasa edasiste ületulekute võimalustest teavitamise, info edastamise. Rohkem KL ja NKK tegevuse tutvustamist.
 
Organisatsiooni värbamisel ja liitumiseks:
 1. Peamine probleem on, mida liikmetega peale hakata, et nad kasutust leiaksid. Värvata värbamise pärast pole mõtet. Põhiküsimused, mida esitati: Miks Kaitseliitu inimesi värvata? Mida tegema? Mida me ootame liikmetelt? Mida organisatsioon ise pakub? jne. Selliste küsimuste vastused peavad olema selgelt ja kõigile arusaadavalt kommunikeeritud. Kaitseliidu kuvand peab olema selge ja arusaadav. Oluline ongi eesmärgipärane ja järjepidev tegevus, mida organisatsioon teeb ja seda selgelt ühiskonnale tutvustada.
 2. Kaitseliidu (sh Naiskodukaitse, Kodutütred ja Noored Kotkad) eesmärkide, põhitõdede ja tegevuse tutvustamine koolides, kutseõppeasutustes, ajateenistuses ja üleüldiselt ühiskonnas.
 3. Kaitseliidu õppustest ja üritustest rohkem kajastusi meedias (TV, raadio, ajaleht jne). Kohalikes ajalehtedes suurematest väljaõppeüritustest reportaazid, sh tublide liikmete tutvustamine. Oluline on Kaitseliidu erinevate tegevuste tutvustamine laiapindselt.
 4. REKLAAMI  ROHKEM! Kaitseliidu kodulehed peavad olema rohkem informatiivsemad, meie tegevusest, võimalustest, Kaitseliitu tutvustav videoklipp? Kaitseliidu silmapaistev plakat (näiteks. malevates ruumides on põhiliselt Kaitseväge propageerivad plakatid).
 5. Kõige parem värbamise allikas on eeskujulik kaitseliitlane, kellel on omandatud erinevaid oskuseid (oskab esmaabi anda, igapäevaturvalisus, orienteerumine, jms)
 6. Sisseelamise kirjeldamine, väljaspoolt organisatsiooni tulijatele ja noorteorganisatsioonidest ületulijatele.
 7. Motivatsioonipaketid: veoautojuhiload, paadiload, muud eluks vajalikud täienduskursused - mida saab kasutada ka sõjalistel eesmärkidel, sportimisvõimalused jms. Lisaks luua juurde väärtustamissüsteem (aasta KL/NKK, aasta mentor? Aasta noortejuht? Aasta värbaja?).