Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu ülem relvaloa tervisetõendist

14.10.2013
Lugupeetud Kaitseliitlased,

Pöördun Teie poole, et selgitada relvaloa tervisetõendi asjaolusid. Meie tänast elu reguleerib uus Kaitseliidu seadus, mis toob kaasa teatud muudatusi siiani käibelolnud praktikatesse ning õigusruumi.

Lugupeetud Kaitseliitlased,

Pöördun Teie poole, et selgitada relvaloa tervisetõendi asjaolusid. Meie tänast elu reguleerib uus Kaitseliidu seadus, mis toob kaasa teatud muudatusi siiani käibelolnud praktikatesse ning õigusruumi. Kuna Kaitseliidu seadus nõuab relvaloa olemasolul ka kehtivat tervisetõendit, siis Kaitseliidu ülemana ei ole mul muud valikut kui tagada organisatsioonis seaduse täitmine. Ma saan aru, et see toob kaasa ebamugavusi ja kaasnevad rahalised väljaminekud ei ole väikesed. Samas on võimalik neid kohustusi kanda Kaitseliidul, kui ollakse nõus võtma kodusele hoiule teile kinnitatud Kaitseliidu relv. Kaitseliidu ülemana olen mina huvitatud, et kaitseliitlased hoiavad relvi enda juures, sest relvastatud rahvas on parim heidutus. Kuid, kui teil on ainult isiklik relv, siis selle tervisetõendit me hüvitada ei saa.

Olen konsulteerinud erinevate õigusteadlastega ja ei saa kahjuks võimaldada tõlgendust, et kehtib eelmise Kaitseliidu seaduse alusel antud Kaitseliidu tervisetõend. Ma ei taha seada teid ega Kaitseliitu ebasoodsasse olukorda juhul kui midagi peaks juhtuma relva kasutades. Samuti ei ole Kaitseliidule vaja kujundit organisatsioonist, kes ei täida seadust. Alljärgnevalt on selgitused Kaitseliidu seaduse rakendamise kohta. Palun malevapealikel viia minu selgitused kõikide kaitseliitlasteni.

Loodan teie mõistvale suhtumisele ja koos teeme maailma paremaks.

Meelis Kiili

Brigaadikindral

Kaitseliidu Ülem

Viimase kuu aja jooksul on malevatelt ja Kaitseliidu peastaabist palju küsitud uues Kaitseliidu seaduses sätestatud nõude kohta, mille kohaselt peab tegevliige kellel on kehtiv Kaitseliidu relvaluba, kuid kellel ei ole kehtivat tervisetõendit, esitama uue tervisetõendi. Eelpoolmainitud nõude puhul on segadust tekitanud just kõnealuse tervisetõendi vorm. Kaitseliidu seaduse § 43 lg 2 p 4 sätestab, et relvaluba antakse isikule, kes on läbi teinud relvaseaduse §-s 351 ettenähtud tervisekontrolli ja kellel on kehtiv tervisetõend. Seega tuleb Kaitseliidu seaduses sätestatud relvaloa tervisetõendi all mõista relvaseaduses sätestatud tervisetõendit.

Uue tervisetõendi esitamise vajadus tuleneb Kaitseliidule esitatud kohustusest viia relvaloa saamise nõuded samaväärseks Politsei- ja Piirivalveameti poolt väljastatavate isiklike relvade relvaloa nõuetega.
Eesmärk on, et Eestis väljastatakse relvaluba eraisikutele samadel tingimustel kõigi organisatsioonide poolt.

Uue Kaitseliidu seaduse § 93 lg 1 kohaselt on Kaitseliidu tegevliikmetel, kes omavad Kaitseliidu relvaluba, kohustus esitada malevatele kehtiv tervisetõend 31. oktoobriks 2013. Eelnimetatud tervisetõendi esitamise aeg tuleneb 01.04.2013 kehtima hakanud Kaitseliidu seaduses määratud üleminekutähtajast . Kui relvaloa omanikul on 31. oktoobri 2013 seisuga kehtiv relvaloa tervisetõend olemas, siis ta uut tõendit ei pea malevale esitama enne kui viie aasta möödudes tervisetõendi välja andmisest.
Relvaloa omanikul tuleb mõista, et Kaitseliidu tervisetõendil ja relvaloa tervisetõendil on erinevad nõuded ja otstarve (relvaseaduse mõistes peetakse tervisetõendi all silmas tõendit, millel on ka eriarstide seisukoht).

Kaitseliidu seaduses on samuti sätestatud, et Kaitseliidu relvaluba ei või väljastada tegevliikmele, kellele ei anta relvaseaduse kohaselt tsiviilkäibes oleva relva soetamisluba ja relvaluba (KL seadus § 43 lg 3).
Seega peab kaitseliitlane edaspidi relvaluba pikendades vastama samadele nõuetele, mis kehtivad tsiviilrelvaloa taotleja suhtes. Kaitseliidu relvaloa võib anda tegevliikmele, kes on läbi teinud relvaseaduse § 351 ettenähtud tervisekontrolli ja kellel on kehtiv tervisetõend (KL seadus § 43 lg 2 p 4).
Relvaseaduse § 34 lg 7 sätestab samuti, et relvaloa kehtivusaeg on viis aastat ja seega on ka tervisetõendi kehtivusaeg edaspidi mitte rohkem kui 5 aastat.

Tegevväelased või politseinikud ei pea lähtuvalt relvaseadusest (§ 35 lg 7) relvaloa taotlemiseks ja omamiseks tervisetõendit esitama ning relvatundmise eksamit tegema, kuna nende teenistuses olek eeldab regulaarselt eriarstide kontrolli ja laskeväljaõpet.

Relvaloa omanik või loa taotleja, kes esitab relvaloa saamiseks nõutud tervisetõendi ning kes hoiustab elukohas riigirelva, on õigus esitada taotlus malevale tervisetõendi kompenseerimiseks.

Loodame kõigilt relvaloaomanikelt, kes on kohustatud vastavat tervisetõendit hankima mõistvat suhtumist.